Organisatie
Bestuur

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in statuten. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden behoren het vaststellen van het pensioenreglement, het beleggingsbeleid en het communicatiebeleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleid én voor de uitvoering ervan. Het bestuur is ook verantwoordelijk indien de uitvoering van
Meer informatie

Kernvergadering

Waar bij de meeste pensioenfondsen voor medezeggenschap een Deelnemersraad in het leven is geroepen, kent Sportfondsen de Kernvergadering. De Kernvergadering bestaat uit deelnemers van de aangesloten accommodaties en pensioengerechtigden en komt minstens één keer per jaar bijeen. Onderwerpen die instemming of goedkeuring behoeven, bijvoorbeeld reglementswijzigingen, staan dan op de agenda.
Meer informatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt structureel verantwoording af over het gevoerde beleid. Dat gebeurt onder meer via het jaarverslag en via het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, benoemd door het algemeen bestuur: 2 namens de
Meer informatie

Geschillencommissie

Het pensioenfonds voert naar eer en geweten het pensioenreglement uit en handelt in overeenstemming met de statuten. Het is echter mogelijk dat een belanghebbende het niet eens is met een beslissing over de uitvoering van de regeling of statuten. In die gevallen kan het ontstane geschil worden voorgelegd aan deze
Meer informatie

Pensioenmanager Sportfondsen

Binnen Sportfondsen Nederland is de afdeling Salarisadministratie betrokken bij het aanleveren van informatie over de aangesloten werkgevers en werknemers. Er is een pensioenmanager in dienst die breed inzetbaar is, van bestuursondersteuning tot het beantwoorden van deelnemersvragen, van gegevens aanleveren vanuit de werknemersadministratie aan de pensioenuitvoerder tot het verzorgen van mailingen.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief